Quí som?

Què és el Seminari d’economia crítica Taifa?

Reunió del Seminari d'economia crítica Taifa a Ecoconcern

Reunió del Seminari d’economia crítica Taifa a Ecoconcern

El seminari Taifa és un espai auto-organitzat, dedicat a l’autoformació i la divulgació de la crítica de l’economia política, amb l’objectiu de contribuir a la transformació de la societat actual envers una societat no capitalista mitjançant la creació i l’impuls del pensament crític des de i per als moviments socials.

El seminari Taifa és un espai obert i pluri-ideològic dins del pensament d’esquerres. Com a tal, Taifa vol mantenir la seva autonomia respecte d’altres col·lectius socials i polítics per tal de poder estar al servei de tots els moviments socials crítics amb la societat actual i que cerquen la transformació social i cooperar amb totes les persones que respectin els principis del seminari Taifa. No obstant, es dona per suposat que els diversos membres de Taifa, individualment, poden pertànyer a qualsevol grup ideològic o social que considerin oportú. El seminari Taifa serà el resultat de la plena participació dels seus membres. Per això, tota persona membre de Taifa es responsable de la mateixa i ha de cooperar en tota la seva activitat.

La nostra visió crítica parteix de considerar que l’enfocament correcte per a l’estudi de l’organització material i espiritual de la societat, que per a nosaltres és l’objectiu d’estudi de l’economia, requereix una aproximació en termes de crítica de l’economia política i transdisciplinar. La línia de pensament majoritària que guia el nostre treball és el pensament marxista, però, si ens semblen útils, emprem també instruments d’anàlisi no marxista. En paraules d’un dels nostres membres: “TAIFA és un col·lectiu on es realitza una crítica de la societat capitalista amb la perspectiva de superar aquest sistema, centrada en el seu vessant econòmic però no només, que l’instrument dominant per a aquesta critica es l’anàlisi marxista però no nomes i que tot plegat s’articula en grups  d’estudi en que es fa la crítica del sistema pròpiament (la major part), grups que reflexionen sobre les alternatives a aquest sistema i grups de practica i/o acció’.

Els principis que inspiren tant la visió de la societat alternativa que Taifa té com la seva forma de treballar, estan ben resumits en la següent bruixola-matriu:

 1. Un règim de reproducció comunitari. Que no exploti a les persones ni malbarati recursos. Desmercantilització de la natura. Potenciació del valor d’ús. La justícia i la igualtat són més importants que el creixement, la eficàcia i la eficiència. Combat contra el patriarcat.
 2. Que el sistema de propietat proposat sigui col·lectiu. No a la propietat privada.
 3. Un sistema de distribució equitatiu. Accés assegurat als béns i serveis que satisfacin les necessitats materials (encara que no es treballi assalariadament). No es pot tolerar la pobresa.
 4. Una gestió del poder horitzontal. Igualitària i no jeràrquica. Totes les persones tenen els mateixos drets i obligacions, cap responsable “tècnic” ha de substituir a la ciutadania en l’exercici del seu poder de decisió. Les decisions han de ser polítiques.
 5. Que el sistema de valors i afectes proposi i potencii el bé comú. El benestar social i comunitari es prioritari sobre el benestar individual, però aquest també és important.

Des del Seminari Taifa analitzem amb tanta seriositat i rigor intel·lectual com som capaces els temes fonamentals de la nostra societat amb l’objectiu de constituir-nos com un element de suport pedagògic pel conjunt dels moviments socials, partint de la base que per tal de transformar la societat, la formació, entesa com la comprensió i el coneixement de la societat en la qual vivim, esdevé imprescindible. Aquesta perspectiva s’ha traduït en la participació dels membres del seminari com a elements actius en la majoria de campanyes dels moviments socials, en la realització de nombroses xerrades i cursos diversos i en l’elaboració de materials de crítica i formació per als moviments socials.

El seminari Taifa no és una institució acadèmica sinó un ens lliure destinat a l’aprenentatge crític i la transformació social, per tant, no té la capacitat de concedir crèdits acadèmics ni entra en el marc dels seus valors fer-ho. Per aquesta raó el seminari Taifa no realitzarà gestions pel reconeixement acadèmic ni institucional del seu treball.

Quines activitats es desenvolupen al seminari Taifa?

El seminari d’economia crítica Taifa desenvolupem diferents tasques i estudis, dividides en dos eixos d’activitats:

 • Activitat interna o auto-formació dels membres del seminari. Formada per diferents grups d’estudi dedicats a l’estudi d’autors i textos, debats, etc., dirigits a la formació permanent. Impliquen una major continuïtat.
 • Activitat externa o de divulgació i formació. Organització de cursos i xerrades (pròpies i amb altres entitats) de caràcter més divulgatiu; participació en mitjans de comunicació (premsa, radio, TV); edició de materials, com ara els informes d’economia crítica, divulgació a les xarxes socials, etc. Tot encaminat a tenir una incidència política en l’esdevenir d’una societat alternativa al sistema actual.

Mecanismes de decisió, treball i coordinació

Els grups de decisió i coordinació de Taifa funcionen d’acord amb els principis que orienten la seva filosofia general, resumits en l’esmentada brúixola-matriu:

Per tant, les decisions importants relatives a la línia ideològica i de treball es prendran en Assemblea en les reunions generals. Qualsevol membre del col·lectiu podrà proposar que s’inclogui un punt en l’ordre del dia en les reunions generals. Les decisions de tipus organitzatiu, per a la la dinàmica del dia a dia, les podrà prendre el grup de coordinació, i els grups d’estudi/treball seran autònoms per a les decisions que els afecten només a ells i elles.

Les decisions es prendran per consens. Només en les ocasions en que aquest esdevingui totalment impossible es recorrerà a votacions majoritàries. El sistema desitjat no és el de “consensos forçats” votats, sinó consensos amb el predomini dels afectes que són els que ens han vacunat contra els protagonismes, subgrups, divisions i enfrontaments durant molts anys.

Actualment, l’organització de Taifa queda reflectida en la següent estructura que es podria canviar si l’assemblea ho considera convenient:

 • La base que realment constitueix Taifa són els grups d’estudi i treball interns, dedicats a l’autoformació i divulgació en les seves diverses facetes. Cadascun d’ells tindrà un portaveu en el Grup de Coordinació, triat pels seus participants. La formació de nous grups haurà de ser aprovada per l’Assemblea. Els grups d’estudi/treball seran autònoms respecte a les decisions que els afecten només a ells, sempre que no estiguin en contradicció amb aquestes bases fonamentals. 
 • L’Assemblea General, que té lloc a les reunions trimestrals “generals” és l’òrgan suprem de decisió. En ella cada membre de Taifa present té la mateixa capacitat de decisió (no tenen participació els i les convidades temporals).
 • El Grup de Coordinació, format per un portaveu de cada grup d’estudi/treball intern, triat pel grup corresponent, li correspon el poder de decisió per sota de l’Assemblea, per tot el referent als afers generals del dia a dia.
 • La comissio de preparació de les reunions generals. Un petit grup dedicat a l’organització completa (intel·lectual i logística) de les reunions generals.
 • El Grup d’Agitació i Propaganda (Agit-Prop) dedicat a la difusió de tot allò que fa Taifa.
 • El Grup de suport logístic, que s’ocuparà dels aspectes materials de l’organització de TAIFA.

Temporalment s’ha anomenat una comissió encarregada de precisar la filosofia de TAIFA d’acord amb els valors de la brúixola-matriu i la seva naturalesa i actuació. Aquesta comissió cessarà quan l’Assemblea hagi aprovat aquestes bases generals.

Com es finança el seminari Taifa?

Tot tipus de treball individual o col·lectiu que realitzin les persones membres de TAIFA en qualsevol dels seus aspectes s’entén que es realitza de forma gratuïta, en sintonia amb el principi de suport mutu. Per tant, no s’assignarà mai cap remuneració individual per les tasques realitzades en el marc de Taifa.

Les necessitats pecuniàries de Taifa són reduïdes. Es financen per mitja del conjunt de les activitats realitzades (cursos i informes principalment), i fins ara, no s’ha necessitat recórrer a cap aportació dels seus components. No obstant, si calgués en el futur, podria considerar-se aquesta opció.

Taifa no ha rebut mai cap tipus de subvenció, ajut institucional o de caràcter extern a la seva activitat i es proposa continuar sense demanar o rebre aquest tipus d’ajuts econòmics.

Per la realització de cursos o altres activitats, Taifa cobrarà per l’import dels viatges i allotjament necessari de les persones que imparteixin l’activitat, a més d’una quantitat reduïda pel curs impartit. Si algun col·lectiu no pogués pagar aquest import, Taifa, considerarà la situació i tindrà la màxima disposició per realitzar-lo de forma gratuïta.

Estàs interessat/da en participar?

Si després de llegir tot això estàs interessat/da en participar, simplement cal que et posis en contacte amb nosaltres. Pots fer-ho a través per correu electrònic (seminaritaifa@seminaritaifa.org), personalment a través d’algun membre del seminari o simplement venint un dia personalment a alguna de les reunions dels grups de treball.