Catàleg de cursos

Catàleg de cursos que ofereix el seminari Taifa

Crítica a l’economia ortodoxa

Adreçat a economistes o estudiants d’economia. Consisteix en revisar críticament les escoles de pensament econòmic ortodox que s’estudien a las facultats de Ciències Econòmiques, des dels Clàssics fins a l’actualitat. L’estudi es basa principalment en una col·lecció de lectures ja editades per els assistents al Seminari en anys anteriors.

Introducció a l’economia crítica

Aquest curs té com a objectiu proporcionar una aproximació a les idees bàsiques de l’economia marxista. No pretén un coneixement àmpli i en profunditat sinó una primera aproximació en termes d’un coneixement elemental però rigurós, que serveixi per a aquells que més endavant vulguin profunditzar en l’estudi del pensament econòmic crític o que vulguin integrar-se en altres grups de treball del seminari d’economia crítica Taifa.

Introducció al marxisme

L’objectiu és iniciar-se en el coneixement del mètode d’anàlisi econòmic marxista. El capital, obra central de Karl Marx és, com han assenyalat alguns autors, una ontologia de la societat contemporània. Es tracta d’una obra d’enorme rellevància per a la comprensió de la societat actual en la qual la generalització de la forma mercantil capitalista i la seva contrapartida, els diners, és cada vegada més la forma dominant de les relacions socials.

Curs: “La discussió sobre les alternatives”

És un fet que cada cop hi ha més persones que és pregunten sobre les alternatives a un model de societat capitalista indesitjable per la majoria de les persones que habitem el planeta. L’objectiu d’aquest curs se centra en plantejar diferents propostes, idees arguments etc., que serveixin per la reflexió i per l’acció a totes aquelles persones que tenen la voluntat de participar en aquest procés de transformació social.

Curs: “Per entendre el capitalisme”

Presentació d’una visió rigorosa i crítica dels aspectes més rellevants d’un capitalisme actual inmers en una profunda crisi. Analitzar quina és l’evolució del capitalisme i les conseqüències que té pel conjunt de la societat e intentar esbossar el debat al voltant de les diferents alternatives que s’estan plantejant des de distints moviments socials sobre com reformar/transformar la societat actual.

Curs: “Per entendre l’actualitat”

El capitalisme conté en la seva pròpia natura profundes contradiccions que provoquen imporants crisis de manera recorrent. La crisi però és també un element imprescindible per a introduir els canvis necessaris per tal de garantir el funcionament futur del capitalisme com a sistema social hegemònic. L’objectiu del curs es centrarà en analitzar i comprendre els elements fonamentals que conformen la crisi del capitalisme avui i els canvis que s’estan duent a terme en la recomposició del capital així com les polítiques de gestió d’aquesta crisi.

Introducció a l’anàlisi econòmica de la societat actual

Presentació d’una visió rigorosa i crítica dels aspectes més rellevants i fonamentals del funcionament actual de la societat capitalista. Analitzar les conseqüències que l’evolució del capitalisme està tenint pel conjunt de les societats e intentar esbossar el debat al voltant de les diferents alternatives que s’estan plantejant des de distints moviments socials sobre com reformar/transformar l’actual sistema dominant.